SK EN
Kontakt BESST tím Cenník Dokumenty Reklamní partneri FAQ BESST práca

FAQ

Nech sa páči,

tu nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Akým spôsobom prebieha výučba anglického jazyka vo vašej MŠ?

Bilingválne vzdelávanie je zabezpečené anglicky hovoriacou učiteľkou v každej triede formou prirodzenej komunikácie pri všetkých denných aktivitách. Prirodzené anglické prostredie podporuje native speaker.

Ako prebiehajú adaptačné týždne v MŠ?

Pred samotným nástupom do MŠ ponúkame rodičom možnosť prísť sa s dieťaťom pozrieť do MŠ, prezrieť si triedy, prípadne sa aj chvíľu zahrať, aby sa dieťa s prostredím oboznámilo. V prvé- adaptačné týždne deti prichádzajú do MŠ ráno v normálnom čase, medzi 7:00-9:00. Po dohode je možné, aby v MŠ dieťatko strávilo len pár hodín, prípadne odišlo pred odpočinkom, kým si navykne na režim.

Akú stravu ponúkame deťom?

Materská škola poskytuje deťom kvalitné stravovanie s možnosťou bezlepkového stravovania. Kontrolujeme pitný režim detí a nabádame ich k dostatočnému príjmu tekutín. Deťom pripravujeme denne čerstvú ovocnú šťavu, ponúkame čerstvé ovocie a zeleninu.

Akým spôsobom je u detí podporovaný zdravý životný štýl?

Okrem zdravej a pestrej stravy, ktorú SMŠ zabezpečuje, učiteľka vždy na detskej úrovni vysvetľuje aké pozitívne dopady na organizmus má zdravé stravovanie. Deti sú vedené ku každodennej pohybovej činnosti v rámci ranného cvičenia, kde precvičujú svalové partie. Minimálne raz do týždňa má každá trieda aj cvičenie zamerané na prevenciu plochých nôh so špecializovanými pomôckami v cvičebni. Denne (okrem dní s nepriaznivým počasím) chodíme s deťmi na vychádzky, prípadne školský dvor. Pre deti tiež organizujeme rôzne športové krúžky ako je plávanie, korčuľovanie, baseball...

Aké krúžky zabezpečujete v rámci popoludňajšej činnosti?

Nakoľko je našou snahou, aby boli deti rozvíjané vo všetkých oblastiach ponúkame široké spektrum rôznych záujmových krúžkov. Aktuálnu ponuku môžete nájsť v sekcii Krúžky.

Aké aktivity ponúkate rodičom s deťmi?

Pre rodičov s deťmi organizujeme tvorivé dielne dva krát do roka. Na jeseň- Tekvicovú párty a na jar- Veľkonočné tvorivé dielne. Môžu stráviť popoludnie v príjemnom prostredí MŠ a spoločne tvoriť. Ďalej organizujeme Vianočný večierok pre celú MŠ spojený s pekným programom a spoločným posedením. Deň Matiek si každá trieda organizuje vo svojej réžií, kde sú pozvané mamičky a babičky na program pripravený deťmi a športový deň pre oteckov ku Dňu Otcov. Taktiež organizujeme jarnú a jesennú turistiku pre rodičov s deťmi.

Aké mimoškolské aktivity ponúkate?

Okrem vyššie spomenutej turistiky ide každá trieda minimálne raz ročne na výlet mimo MŠ. Deti v predškolských triedach majú tiež možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho výcviku a školy v prírode.

Ako sú deti pripravované na vstup do ZŠ?

Popri denných vzdelávacích aktivitách zameraných na prípravu na vstup do prvého ročníka naši predškoláci pravidelne navštevujú otvorené hodiny v základnej škole. Prípravu do školy podporujeme spoluprácou so psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou.

Akou formou prebieha spolupráca so ZŠ?

Okrem vyššie spomínaných návštev v ZŠ nám chodievajú žiaci zo ZŠ čítať knihy, hrať rôzne divadielka. Taktiež po dohode nám žiaci ZŠ a GYM pomáhajú v zabezpečení rôznych akcií pre deti.

Ako dieťa odhlasovať v prípade neprítomnosti?

Neprítomnosť stačí nahlásiť triednej učiteľke, ktorá si dieťa odhlási v evidencií dochádzky. Stravu deťom odhlásite buď prostredníctvom mailu zaslaného na adresu školskej jedálne, prípadne telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na webe.

Čo robiť v prípade, že rodič nestihne pre dieťa prísť do 17:00?

Každý deň je zabezpečená služba jednou pani učiteľkou, ktorá s deťmi zostáva po 17:00. Stačí ak informáciu o meškaní zatelefonujete na recepciu, prípadne triednej pani učiteľke, ktorá informáciu posunie službukonajúcej pani učiteľke.

Akým spôsobom integrujete do MŠ deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami?

MŠ zamestnáva učiteľky- absolventky predškolskej špeciálnej a inkluzívnej pedagogiky. Deti integrujeme v rámci prostredia bežnej triedy v kolektíve s ostatnými deťmi. Ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne na základe jeho potrieb. Samozrejme úzko spolupracujeme so školskou psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou a logopédkou.


Ak i napriek tomu nenájdete potrebné informácie,

použite, prosím, tento formulár:

Meno *
Meno