SK EN
Čo je BESST? Triedy
rs-BESST-logo-paperefectandsketch_small.png

ČO JE BESST?

Anglicko-slovenská škola BESST je komplex škôl od materskej školy až po gymnázium, kde sa plynulo staráme, vychovávame a vzdelávame deti od útleho veku od troch rokov v materskej škole, cez deti a starších žiakov na základnej škole, až po mladých a dospievajúcich ľudí na gymnáziu. BESST je jedinou školou v Trnavskom kraji, ktorá ponúka vzdelávanie podľa medzinárodných štandardov Cambridge University. Naša história sa začala písať v roku 2009 a dnes patríme k prestížnym školám so štatútom Cambridge International Centre, ktorý nám umožňuje poskytovať vzdelávanie akceptované na celom svete. Vysokú úroveň vyučovacieho procesu u nás dopĺňa harmónia, priateľská atmosféra a komfortné moderne vybavené prostredie.

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA BESST

Naša materská škola má 8 tried a poskytujeme celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2,5 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. Predškolskú výchovu a vzdelávanie zabezpečujú kvalifikované učiteľky.

Materská škola vznikla ako prirodzená potreba kontinuálneho vzdelávania. Preto sme sa rozhodli ponúknuť výchovu a vzdelávanie aj pre deti predškolského veku tak, aby:

 • bola zachovaná následnosť MŠ – ZŠ – SŠ.

 • dieťa plynulo prechádzalo z jedného stupňa vzdelávania na ďalší stupeň bezstresovo, ale s vysokými nárokmi na dosiahnutú úroveň zručností, schopností a vedomostí.

Deti sú v našej materskej škole zaradené do 4 vekových skupín:

1. veková skupina – dva a pol až trojročné deti
2. veková skupina – troj až štvorročné deti
3. veková skupina – štvor- až päťročné deti
4. veková skupina – päť až šesťročné deti

besst foto-82.jpg

Benefity

 • Externý PSYCHOLÓG podľa potrieb materskej školy
 • MODERNÉ VYBAVENIE – počítače, interaktívne tabule a pomôcky, iPady
 • MONTESSORI POMÔCKY v každej triede
 • RELAXAČNÁ MIESTNOSŤ zariadená pomôckami na rozvoj pohybových schopností, prevenciu plochých nôh, relaxačné cvičenia,…
 • ŠKOLSKÝ AUTOBUS – výlety do okolia, odvoz na rôzne akcie
 • NÁVŠTEVY mestskej knižnice, dopravného ihriska, centra voľného času
 • Spolupráca so SPRIATELENÝMI ŠKÔLKAMI – prehliadky tvorivosti – BESSTINKA
 • Základné KURZY lyžovania, korčuľovania, plávania (KLUB KVAPKA), tanca (TANEČNÁ ŠKOLA SWING), škola v prírode
 • AKCIE pre rodičov, tvorivé dielne, výlety s rodičmi cez víkendy, divadielka, karneval, detské koncerty, Deň matiek, Deň otcov, Deň detí, rozlúčku s predškolákmi, prespávanie v MŠ a mnoho ďalších zaujímavých akcií
 • BILINGVÁLNE VZDELÁVANIE zabezpečené anglicky hovoriacou učiteľkou v každej triede formou prirodzenej komunikácie a učiteľmi s rodným jazykom anglickým
 • Maximálne 16 DETÍ v triede, individuálny prístup
 • KOMPATIBILITA S ISCED 0: keďže štandardy pre prácu v materskej škole sú pre Slovenskú republiku vypracované precízne, pri našich celoročných plánoch z nich vychádzame a riadime sa nimi. Teda každé dieťa navštevujúce našu MŠ nadobudne minimálne také zručnosti a vedomosti ako porovnateľné dieťa v inej slovenskej materskej škole.
 • Plynulý prechod do SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY BESST a spolupráca so SÚKROMNÝM BILINGVÁLNYM GYMNÁZIOM (kvízy, otvorené hodiny, divadielka, čítanie rozprávok pre deti materskej školy)
 • NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY v oblasti prípravy predškolákov na vstup do základnej školy – Metóda dobrého štartu, tréning fonematického uvedomovania, otvorené hodiny v základnej škole
 • Interný LOGOPÉD – každodenná a celodenná starostlivosť
Besst-73.jpg

Koncepcia

Nastúpili sme na cestu, ktorou sa vydávajú najlepšie školy Európskej únie. Na cestu prípravy komplexnej osobnosti pre život v modernej spoločnosti, v rámci ktorej sa rozvíja týchto 12 kompetencií:

besst foto-72.jpg

Bilingválne vzdelávanie

V našej MŠ sme zabezpečili prostredie, v ktorom jedna učiteľka v triede komunikuje v slovenskom a druhá v anglickom jazyku. Takto vieme zabezpečiť rovnocenný verbálny rozvoj detí v dvoch jazykoch.

Besst-31.jpg

Kompatibilita s ISCED 0

Keďže štandardy pre prácu v materskej škole sú pre Slovenskú republiku vypracované precízne, pri našich celoročných plánoch z nich vychádzame a riadime sa nimi. Teda každé dieťa navštevujúce našu MŠ nadobudne minimálne také zručnosti a vedomosti ako porovnateľné dieťa v inej slovenskej materskej škole.

besst foto-499.jpg

Dôraz na individualitu dieťaťa

Sme si vedomí, že každé dieťa je iné. Má svoje záľuby, svoj talent a svoju rýchlosť práce. Tieto danosti detí plne rešpektujeme.

besst foto-10.jpg

16 detí v

triede

Do tried zaradíme deti tak, aby bola možná individuálna práca, pokoj pri práci a samozrejme, bezpečnosť detí pri akejkoľvek činnosti.

Besst-144.jpg

Vybavenie

Materská škola je vybavená pomôckami, ktoré rešpektujú špecifiká detskej práce, zvládnutie okolitého sveta dieťaťom, rozvoj zmyslov u detí, matematických predstáv a zmocňovania sa vedomostí okolitého sveta od konkrétneho uchopenia k abstraktnému pochopeniu. Tiež máme možnosť práce so špičkovou technikou – počítačmi a interaktívnou tabuľou.

besst foto-43.jpg

Stravovací režim

v súlade s odporúčaniami zdravej výživy: zabezpečíme pitný režim s dennou ponukou čerstvého ovocia a zeleniny.

Besst-15.jpg

Aktivity s učiteľmi s rodným jazykom anglickým

V našej MŠ pracujú aj učitelia s rodným jazykom anglickým, ktorí spestria výučbu.

besst foto-337.jpg

Rozvoj matematických predstáv,

poznávania jazyka a prírodných vied: používaním špeciálnych didaktických pomôcok a iných foriem práce, ako sú v klasických triedach materskej školy, dokážeme objaviť a rozvíjať individuálny talent dieťaťa v rôznych oblastiach.

besst foto-225.jpg

Rozvoj pozitívnych vlastností

a emocionálnej inteligencie: veľký dôraz kladieme na slušné správanie, na zvládanie a budovanie osobnosti dieťaťa. Podporíme a rozvíjame jeho samostatnosť, prebratie zodpovednosti za výsledky práce, prijatie a nápravu chýb. Zameriavame sa na umenie pracovať v kolektíve a riešenie konfliktov.

besst foto-305.jpg

Všestranný rozvoj

v jednotlivých zložkách výchovy: v našom zariadení ponúkame hru na hudobný nástroj, kurz korčuľovania, celoročnú výučbu plávania, tanca a lyžiarsky kurz.

Besst-21.jpg

Kvalifikovaný personál

V materskej škole pracujú pedagogickí pracovníci, ktorí sú školení, aby sa stali sprievodcami detí v duchu hesla: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ Úzko spolupracujeme s logopédom, psychológom a špeciálnym pedagógom.

besst foto-516.jpg

Denný režim

prispôsobený deťom: mnohé deti najmä vo veku 5, 6 rokov už nepotrebujú popoludňajší spánok. Pre tie sú pripravené oddychové kútiky, v ktorých majú možnosť odpočinúť si popoludní, pričom nikto ich nenúti spať.


Denný režim

 

7.00 – 8.30 - Hry a hrové činnosti detí, ranný kruh, osobná hygiena
8.30 –  9.00 - Desiata
9.00 – 10.00 - Edukačné aktivity cielene plánované podľa ŠVP, pohybové a relaxačné cvičenia
10.00 – 11.30 - Hry a aktivity vonku
11.30 – 12.00 - Osobná hygiena, obed
12.00 – 14.30 - Osobná hygiena, odpočinok
Predškoláci – krúžková činnosť, edukačné aktivity
14.30 – 15.00 - Osobná hygiena, olovrant
15.00 – 17.00 - Hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity, pobyt vonku