SK EN
Rozvrh krúžkov Krúžky
besst foto-305.jpg

Sport Kids

Osvojiť si základy rôznych športových disciplín. Prostredníctvom športových aktivít a zábavných hier zlepšiť koordináciu pohybov, zdokonaliť základné lokomočné pohyby, zväčšiť vitálnu kapacitu pľúc a vzbudiť u detí záujem o pohyb.

Lektor: Martina Paráková

9129378086_3fd13239b2_z.jpg

Zábavná veda

Prostredníctvom zábavných pokusov vzbudiť u detí záujem o vedu a výskum. Vnímať a pomenovávať rôzne prírodovedné, fyzikálne a chemické javy. Zoznámiť sa s prostredím laboratória a osvojiť si bezpečnosť pri manipulácii s rôznymi predmetmi a látkami.

Lektor: Mgr. Beáta Gajdošová

Besst-73.jpg

Cvičenie proti plochým nohám

Prostredníctvom zábavných hier sa zamerať na prevenciu proti plochým nohám. Cvičením zosilniť svalstvo chodidiel, nôh, koordináciu celého tela a prirodzene otužovať organizmus. Vzbudiť u detí záujem a pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám.

Lektor: Kristína Hromadová, PaedDr. Veronika Pukancová, Mgr. Kristína Drábiková, Mgr. Barbora Martinkovičová, Bc. Lucia Madarová

7449728320_1a4d45ab21_z.jpg

Hip- hop

Prostredníctvom tanca a hudobno- pohybových hier vzbudiť u detí radosť a záujem o pohyb. Rozvíjať koordináciu pohybov, zmysel pre rytmus a spojenie improvizovaného pohybu s hudbou. Osvojiť si krátke, veku primerané tanečné choreografie.

Lektor: Aneta Puškárová

8442168303_7341e41404_z.jpg

Montessori Dielničky

Hlavnou náplňou krúžku je držať sa motta: „pomôž mi, aby som to dokázal sám“. Dieťa si počas krúžku môže slobodne vybrať z ponúknutých aktivít, kde bude samé objavovať svet okolo seba. Prostredníctvom týchto aktivít prehĺbiť sústredenie dieťaťa.

Lektor: Mgr. Barbora Jurkovičová

8540251939_e73cf44ef5_z.jpg

Plávanie

Hravou formou sa oboznámiť s vodným prostredím. Získať základy plaveckých zručností na elementárnej úrovni. Osvojiť si správnu techniku splývania a plaveckého dýchania. Získať zručnosť orientácie pod vodou a precvičiť sebazachraňujúce činnosti.

Lektor: Mgr. Blanka Krajčovičová

yamaha_s.JPG

Hudobná škola Yamaha

Cieľom krúžku je prostredníctvom hudobno- pohybových cvičení vzbudiť u detí záujem a pozitívny vzťah k hudbe. Deti si osvoja používanie detských hudobných nástrojov a improvizáciu pohybu. Zároveň si osvoja aktívne počúvanie a prežívanie hudby.

Lektor: Ing. Zuzana Mrázová

3313758676_c8eec10b5c_z.jpg

SING WITH ME


Postupné osvojovanie si správnej techniky hry na zobcovú flautu - správne držanie flauty, dýchanie, tvorenie tónov a artikulácie tvorených tónov. Zároveň vplývať na rozvoj sluchového, zrakového vnímania a rozvoj jemnej motoriky počas hry na flautu.

Lektor: Bc. Paulína Jurisová

354876-PAPUFI-184.jpg

Tvorivý ateliér

Prostredníctvom zábavných výtvarných činností rozvíjať elementárne základy výtvarnej výchovy. Postupne vybudovať pozitívny vzťah k umeleckému vnímaniu sveta. Prostredníctvom nových výtvarných techník rozvíjať fantáziu detí a estetickú citlivosť.

Lektor: Mgr. Magdaléna Kováčová

149832-OTYRUJ-577.jpg

Metóda dobrého štartu

Prostredníctvom metódy sa zamerať na súhru zraku, sluchu a pohybu. Zdokonaliť a vyhraniť lateralitu, zlepšiť orientáciu v telesnej schéme a priestorovej orientácií. Prácou v skupine zároveň dopomôcť k nadviazaniu a prehĺbeniu sociálnych vzťahov.

Lektor: Diana Atkinson, PhDr. Zuzana Polťáková, PhD.

_DSC0205.JPG

Funny English

Budovať u detí predškolského veku pozitívny vzťah k literatúre a knihám. Osvojiť si pravidlá čítania kníh. Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť a schopnosť orientovať sa v knihách. Zapamätať si obsah a reprodukovať ho v materinskom aj cudzom jazyku.

Lektor: Mgr. Mária Filípková

6820810226_69aee49ff1_z.jpg

Baletky

Prostredníctvom tanca si osvojiť správne držanie tela, zlepšiť koordináciu svalstva celého tela a rovnováhu. Osvojiť si základné tanečné pojmy, postoje, rytmiku. Zväčšovať rozsah pohybu, strečing, základné gymnastické prvky a rozvíjať schopnosti a fantáziu dieťaťa.

Lektor: Mgr. Lucia Kollárová

5001044716_97ef018817_z.jpg

Baseball

Prostredníctvom krúžku vzbudiť u detí pozitívny vzťah k športu a športovým aktivitám. Rozvinúť koordináciu pohybov a odolnosť organizmu. Rozvinúť zmysel pre fair play a tímovú spoluprácu a osvojiť si základy správnej techniky a pravidiel hry baseballu.

Lektori: Diana Atkinson, Marek Červený

dance-teacher-adjusts-the-clothes-to-the-girls-in-training-in-the-dance-class_8353-5771.jpg

Tanečná škola

Prostredníctvom hravých, hudobno- pohybových aktivít sa zamerať na rozvoj zmyslu pre rytmus, pozitívny vzťah k vyjadreniu hudby pohybom. Na elementárnej úrovni si osvojiť základy spoločenských a latinsko-amerických tancov.

Lektor: Martin Sianta